พลเอก ชัยพฤกษ์  พูนสวัสดิ์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม/
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สป.จำกัด


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สป.จำกัด  ในศาลาว่าการกลาโหม 
ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพ ฯ 10200 โทร.0-2222-7204 โทรสาร 0-2222-1275                
อีเมลล์ : Mcf.0568@gmail.com
admin.saving-opsd@mod.go.th
สถิติผู้เข้าชม